1.Interneta vietni www.dunduri.eu pārvalda Z/S “Dunduri”, Reģ. Nr.56601002681, Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, Korğene mājas numurs 17, LV-4054(turpmāk tekstā – Dunduri).

 1. Pirms sākt lietot interneta vietni www.dunduri.eu, (turpmāk tekstā – Vietne) lūdzam rūpīgi iepazīties ar šīs Vietnes noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kas nosaka lietošanas kārtību atfiecībā uz Vietnēm esošajām precēm, to pasūtīšanu, pakalpojuma sniegšanu, konfidencionalitātes politiku un atgriešanas politiku un Vietnes lietotāju pienākumus un tiesības.
 2. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, lūdzam nelietot Vietni.
 3. Vietnē ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana Vietnes lietošanas laikā.
 4. Dunduri ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Vietnes saturu un lietošanas noteikumus. Sādas izmaigas stājas spēkā pēc to publicēšanas Vietnē un lietotājam ir pienākums regulāri iepazīties ar noteikumiem un ievērot tos.
 5. Lai kļūtu par Vietnes registrēto lietotāju, ir jāievēro Vietnē norādītā lietotāja registrēšanās kārtība.
 6. Vietnes registrētais lietotājs nedrīkst paust trešajām personām savus piekļuves datus. Ja tiks veiktas darbības Vietnē ar reģistrēta ietotāja profilu, ka darbības ir veicis pats registrētais lietotājs un tās ir viņam saistošas.
 7. Vietnes lietotājs piekrīt sagemt informāciju par Dunduri aktualitātēm savā norādītajā e-pastā.
 8. Dunduri neatbild par jebkāda veida izdevumiem zaudējumiem, kas radušies Vietnes lietošanas laikā.
 9. Gadījumos, kad ir neskaidrības ar Vietnē ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, preču pasūtīšanu vai cita veida jautājumi, lūgums sazināties ar norādīto Vietnes kontaktpersonu.
 10. Dunduri ir tiesības apturēt vai pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, ja veicot pasūtījumu un izmantojot Vietni netiek ievēroti tās lietošanas noteikumi.
 11. Vietnē esošā informācija un attēloto preču saturs ir Z/S “Dunduri” īpašums un Vietnes lietošana nepiešķir nekāda veida īpašumtiesības uz informācijas saturu vai esošo preču attēliern, ja vien nav sagemta rakstiska Z/S “Dunduri” valdes locekla atlauja.
 12. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai sniegtajiem pakalpojumiem, vai ir saistTti ar tiem, tiks izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 13. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Vietni pieder Z/S “Dunduri”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā persona var tikt saukta pie Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Z/S “Dunduri” un trešajām personām.

Interneta vietne www.dunduri.eu ievadīto datu izmantošana un konlidencialitāte

15.1zmantojot interneta vietni www.dunduri.eu (turpmāk tekstā- Interneta vietne), Jūs piekrītat datu izmantošanas un privātuma politikai. Ja nepiekrītat privātuma politikas noteikumiem, lūdzam Jūs pārtraukt lietot Vietni.

 1. Datu apstrāde tiek veikta ievērojot latvijas Republikas Fizisko personu datu absardzības likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu Sādu datu brīvu apriti Privātuma datu izpaušana trešajām personām (tai skaitā valsts un pašvaldības amatpersonām), pielaujarna tikai 10 normatīvajos aktos noteiktajos gadīrurnos.
 2. Ar personas datiern jāsaprot informācija, kas saistīta ar Jums vai tāda informācija, kas atlauj tieši vai netieši Jūs identificēt.
 3. Interneta vietne apkopo un saglabā Sādus datus: preču pasūtītāja vārds un uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, preču piegādes adrese. Minētie personas dati tiek izmantot Interneta vietnē minēto pakalpojumu sniegšanai, kā arī, lai sazinātos ar klientu pasūtijuma precizēšanas vai citos ar pasūtījumu saistītos jautājumos.
 4. Veicot preces pasātīšanu, Jūs tādējādi apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītiet preču piegādes nosacījumiem, kā arī piekrītat atteikuma tiesību izmantošanas kārtībai.
 5. Uzsākot preces pasūtīšanu, Jūs piekrītat, ka Interneta vietnē ievadītie dati var tikt izmantoti saskaņā ar iepriekš nosacītajiem Inteneta vietnes lietošanas noteikumiem.

 Preču apraksti un cenas

 1. Interneta veikalā , www.dunduri.eu redzamie preču attēli var ašķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu radušās vai saistītās neskaidrības, kā arī izvairītos no pārpratumiem, lūdzam Jūs sazināties ar www.dunduri.eu pa e-pastu: info@dunduri.eu, vai pa tālr. ,371 22845205.
 2. Visas cenas norādītas euro un tiek apliktas ar PVN. Cenā nav ietverta maksa par piegādi.
 3. Cena Dunduri lokācijā var atšķirties no cenas interneta veikalā.

Apmaksas kārtība legādājoties preci

 1. apmaksu var veikt

25.1. ar norēķinu karti vai caur internetbanku tiešsaistē (online). Maksājumi tiešsaistē tiek veikti, izmantojot mūsu partneru sistēmu „Paysera” (sīkāka informācija: www.paysera.lv)

25.2. ar pārskaitījumu bankā, saskaņā ar Dunduri izrakstīto rēķinu, kas tiek nosūtīts us Jūsu e-pastu.

 1. Prece tiek izsūtita 2-5 darba dienu laikā no brīža, kad ir saņemta apmaksa par preci Dunduri kontā.

Preču garantija un atteikurna tiesības

 1. Garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu – maksājuma uzdevumu, oriģinālo iepakojumu.
 2. Garantijas nosacījumi produktiem nav spēkā.

30.1. Precei ir redzamas nekvalificētas pēdas, kuras nav veicis ražotājs Dunduri.

30.2. Dabiska nolietojuma gadījumos.

30.3. Prece ir lietota ne pēc tās pielietojuma.

30.5. Bojājumi ir radušies nepareizas preces transportēšanas/piegādes rezultātā izmantojot trešās personas pakalpojumus.

 1. Gadījumā, ja prece ir bojāta, pircējam ir tiesības vērsties pie wmw.dunduri.eu norādītās kontaktpersonas un vienoties par jaunas preces iegūšanu, saskaņojot izmaksu apmēru.
 2. Pircējam ir tiesības vienpusēji atteikties no distances līguma un atgriezt preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā bez pamatojuma.
 3. Atteikuma tiesību izmantošana beidzas pēc 14 (četrpadsmit) dienām no brīža, kad pircējs vai pircēja norādītā trešā persona, kura norādīta kā preces saņemējs, bet kas nav preces pārvadātājs, ir ieguvis preci (preces) vadījumā.
 4. Lai izmantotu atteikuma tiesības pircējam ir jāinformē Z/S “Dunduri”, juridiskā adrese Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, Korğene mājas numurs 17, LV-4054., e-pasta adrese: info@dunduri.eu par lēmumu atteikties no minētās preces.
 5. Pirms preces atgriešanas, pircējam ir pienākums aizpildīt preču atgriešanas veidlapu, pievienot bankas maksājumu uzdevumu par veikto preces pasūtījumu (apmaksu) un nosūtīt to www.dunduri.eu.
 6. Pirkuma summas atgriešana vai preces apmaiņa tiek piemērota tikai jaunām, nelietotām precēm, pilnā komplektācijā, originālajā iepakojumā un ar ražotāja klāt pievienotajām preču zimem.
 7. www.dunduri.eu patur tiesības neatgriezt (neatmaksāt) pircējam naudu par atgriezto preci, ja pēc preces atgriešanas tiek konstatēts, ka atgrieztās preces vērtība ir mazinājusies un ir konstatēts preces bojājums (vizuāls), kas radies pircēja vainas.
 8. Pircējam ir pienākurms segt ar preču atgriešanu ražotājam saistītās izmaksas, t.i. trešo personu (kurjeru, pasta utt.) sniegtos pakalpojumus.
 9. Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības LR MK 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikurni par distances līgumu” noteiktos gadījumos.

Interneta vietnē www.dunduri.eu piedāvāto pakalpojumu izmantošana

 1. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat interneta vietnes www.dunduri.eu Privatuma politikai.
 2. Uzsākot preces pasātīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat Preču piegādes nosacījumiem.
 3. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies Noteikumiem par atteikuma tiesibu izmantosanu.
 4. Uzsākot preces pasūtīšanu, sazinoties ar Z/S “Dunduri” vai tās vārdā pārstāvēto personu, telefoniski, rakstiski čatā intemeta vietnē www.dunduri.eu , e-pastā val sociālajos tīklos, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat interneta vietnes www.dunduri.eu lietošanas noteikumiem un sniegtie kontaktpersonas dati ir pareizi.

Preču piegāde

Pasūtīto preču piegāde Latvijā:

 • Dunduri piegāde uz klientu norādito adresi (Visā Latvijā)

Pakalpojuma izmaksas:10.00-50 EUR

Preces piegādes termiņš: 2-5 darba dienos no pasūtījuma brīža, atkarībā no izvēlētajām precērm.

 • Piegāde izmantojot Omniva pakomātus S izmēra sūtījumam

Pakalpojuma izmaksas: 5.00 EUR

Preces piegādes termiņš: 2-5 darba dienas no posūtījuma brīža, atkarībā no izvēlētajām precērn.

Prece tiek izsūtīta uz izvēlēto pakomātu. Jūs saņemat informāciju par to, ka prece ir izsūtīta kopā ar sūtījuma numuru. Izsekot sūtījumu Jūs varat šeit https://www.omniva.lv/privats/sutiju ma_atrasanasvieta .

Sūtījumu no pakomāta var izņemt katru dienu, 24 stundas diennaktī. Sūguma sanemšanai Omniva Jums nosūta sms/e-pastu ar individuālu durvju kodu. Pēc šī koda ievadīšanas pakomātā atvērsies tās skapīša nodalījuma durvis, kurā atrocdas sūtījums. Ja septiņu kalendāro dienu laikā netiek izņemts sūtījums, tas tiks nosūtīts atpakaļ nosūtītājam. Dunduri nesedz atkārtota sūtījuma izmaksas. Sīkāka informācija par Omniva pakalpolumu nosacījumiem pieejama www.omniva.lv.

Dunduri neatbild par Omniva pakomāta sūtījuma piegādes termiņiem no brīža, kad esat soņēmis informāciju par preces izsūtīšanu un sūtījuma numuru.

 • Preces ir iespējams saņemt bez maksas Dunduri juridiskajā adresē.